1.6 Πώς μπορούν τα κοινά να γίνουν το κυρίαρχο σύστημα;


Το σημερινό κυρίαρχο σύστημα είναι ο καπιταλισμός. Στον καπιταλισμό ενυπάρχουν και άλλα συστήματα, όπως είναι τα κοινά. Είναι όμως ο καπιταλισμός εκείνο το σύστημα που καθορίζει στον μεγαλύτερο βαθμό τους θεσμούς, π.χ., το κράτος και την αγορά. Για να γίνουν τα κοινά το κυρίαρχο σύστημα και να υποσκελίσουν το κράτος και την αγορά, πρέπει να υφίστανται κοινωνοί ή κοινοποιοί (commoners). Πρέπει να δημιουργηθούν συμμαχίες ανάμεσα σε όλα τα κινήματα που έχουν ως συστατικό τους στοιχείο τα κοινά: η “νέα αριστερά”, το κίνημα της αποανάπτυξης, τα κινήματα του ελεύθερου λογισμικού και των ψηφιακών ελευθεριών κ.ά.

Συνοπτικά προτείνεται:

• Οι κοινωνοί να μοιράζονται τους ψηφιακούς πόρους (κοινά γνώσης, λογισμικού, σχεδίων κ.ά.) και τους φυσικούς (π.χ. κοινόχρηστα εργαλεία και μηχανές επιτόπιας κατασκευής), όπου αυτό είναι δυνατό.

• Οι κοινωνοί να δημιουργήσουν τις δικές τους συλλογικές επιχειρήσεις για την οικονομική βιωσιμότητά τους. Προτείνεται, π.χ. η δημιουργία ανοικτών συνεταιρισμών, δηλαδή συνεταιρισμών που θα μοιράζονται παραγωγικούς πόρους (π.χ. ψηφιακά κοινά) μόνο με άλλα εγχειρήματα προσανατολισμένα στα κοινά.

• Η δημιουργία και χρήση νομικών αδειών που θα προστατεύουν την υφαρπαγή των κοινών, χωρίς αντάλλαγμα, από καπιταλιστικές επιχειρήσεις (μια πρώτη προσπάθεια η άδεια PPL). Κοινά για τους κοινωνούς, εμπόρευμα για τους καπιταλιστές.

• Η οργάνωση των ανοικτών συνεταιρισμών σε συμμετοχικά επιχειρηματικά οικοσυστήματα προσανατολισμένα στα κοινά, τα οποία θα δημιουργούν εισόδημα για τους κοινωνούς (όπως το δίκτυο Enspiral). Σε παγκόσμια κλίμακα, χρειαζόμαστε τη δημιουργία επιχειρηματικών ομοσπονδιών που είναι προσανατολισμένες στα κοινά.

• Η δημιουργία τοπικών θεσμών που θα δίνουν φωνή στις προσανατολισμένες στα κοινά επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε Επιμελητήρια των Κοινών (όπως είναι τα Εμπορικά Επιμελητήρια στην κλασική αγορά). Ένα παράδειγμα είναι η “Σύμπραξη για τις ανοικτές τεχνολογίες” στην Ελλάδα.

• Η δημιουργία τοπικών συνελεύσεων/συναντήσεων από πολίτες/κοινωνούς, έτσι ώστε να δημιουργήσουν επαφές εκείνες/οι που ενδιαφέρονται για τα κοινά. Χρειαζόμαστε Συμμαχίες για τα Κοινά (όπως η Συμμαχία των Κοινών στην Ελλάδα).

• Η δημιουργία τοπικών και παγκοσμίων συμμαχιών ανάμεσα σε πολιτικά κόμματα στων οποίων την ατζέντα τα κοινά διαδραματίζουν βασικό ρόλο. Χρειαζόμαστε μια Κοινή Ατζέντα Συζήτησης για τα Κοινά.